İstatistik Atölyesi olarak 2012 yılından bu yana bilim dünyası ve
iş dünyasının yanındayız. 

YETENEKLERİMİZ

İstatistik Atölyesi Araştırma Hizmetleri

Araştırma ve Veri Toplama

Araştırma projelerine yönelik olarak anket hazırlama, anket uygulama, saha araştırması ve veri toplama hizmetlerimiz ile veriye ulaşmanıza destek oluyoruz.

 • Anket Formu Oluşturma

 • Online Anket Uygulama

 • Telefonla Anket Uygulama

 • Yüz Yüze Anket Uygulama

 • Ekonometrik Veri Toplama

 • Pazar Araştırması hizmetlerimiz ile bilim dünyası ve iş dünyası için veri sağlıyoruz.

İstatistik Atölyesi Analiz ve Raporlama Hizmetleri

İstatistiksel Veri Analizi

SPSS, AMOS, Stata gibi programlar ile bilimsel istatistik test tekniklerini kullanarak proje, tez, makale ve kurumsal raporlar için veri analizi ve raporlama yapıyoruz.

 • Karşılaştırma Testleri (t testleri, ANOVA testleri vb.)

 • İlişki Testleri (Korelasyon, Ki Kare testleri vb.)

 • Etki Testleri (Lineer regresyon, çoklu regresyon, lojistik regresyon vb.)

 • Geçerlik Testleri (Açımlayıcı faktör analizi, Doğrulayıcı faktör analizi vb.)

 • Güvenirlik Testleri (Cronbach's alfa, KR-20 vb.)

 • Yapısal Eşitlik Modeli Testleri (YEM ile Model analizi, aracılık analizi, düzenleyicilik analizi vb.)

 • Process Testleri (Process ile Model analizi, aracılık analizi, düzenleyicilik analizi vb.)

 • Biyoistatistik Testleri (Roc analizi, Risk analizi vb.)

 • Segmentasyon Testleri (Kümeleme testi vb.)

 • Nitel Veri Analizi

 • Ekonometrik Testler ve Zaman Serisi Testleri (Model analizi, Panel veri analizi vb.) yaparak bilim dünyası ve iş dünyası için temel ve ileri düzey analizler ile kapsamlı raporlar hazırlıyoruz.

İstatistik Atölyesi Eğitim Hizmetleri

Eğitim

Bilgi ve deneyimlerimizi online ve yüz yüze eğitimler ile araştırma, analiz ve raporlama konusunda uzmanlaşmanıza katkı sağlıyoruz.

 • Araştırma Tasarımı ve Anket Formu Oluşturma Eğitimi

 • SPSS İle Veri Analizi Eğitimi

 • AMOS İle Veri Analizi Eğitimi

 • İstatistik Okuryazarlığı

 • Raporlama Eğitimimiz ile bilim dünyası ve iş dünyasından uzmanların istatistik bilimine hakim olmasını sağlıyoruz.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Bilim Dünyasına Yönelik Çalışmalar

Araştırma, analiz, raporlama ve eğitim hizmetlerimiz ile bilim dünyasının yanındayız. Kurulduğumuz günden bu yana birbirinden farklı alanda ve konuda yaptığımız çalışmalar ile 1500'den fazla öğrenci ve akademisyenin 4500'den fazla çalışmasını güvenle tamamlamasına destek olduk.

 • Lisans Tezleri

 • Yüksek Lisans Tezleri

 • Doktora Tezleri

 • Tıpta Uzmanlık Tezleri

 • Diş Hekimliği Tezleri

 • Bitirme Projeleri

 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

 • Tübitak Projeleri

 • Makaleler için anket oluşturma, veri toplama, istatistiksel veri analizi ve raporlama yapıyoruz. 

İş Dünyasına Yönelik Çalışmalar

Araştırma, analiz, raporlama ve eğitim hizmetlerimiz ile iş dünyasının yanındayız. Çalışanlarını, rakiplerini, tüketicilerini ve ekonomik yapıyı yakından takip eden, bilgiye dayalı iş modelini benimseyen tüm kurumların yanındayız.

 • Çalışan Araştırmaları: Literatüre dayalı olarak oluşturduğumuz anket formları ile çalışanları en derin şekilde inceliyoruz. Çalışan aidiyeti, yönetici değerlendirmesi, kariyer planlamı gibi konuları, bilimsel ölçme araçları ile analiz ediyoruz.

 • Tüketici Araştırmaları: Akademik danışmanlık kapsamında yaptığımız 1000'e yakın iş/ekonomi/pazarlama/marka araştırmasından edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile tüketicilerin tutum/düşünce/davranışlarını en derin şekilde inceliyoruz.

 • Pazar ve Rakip Araştırmaları: Akla ve bilgiye bir yönetim için pazarın durumu, trendi, rakiplerin hareketleri ve hamlelerinin ne kadar büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda ürün/fiyat/rekabet araştırmaları ile kurumlara özel bilgiler üretiyoruz.

ÇALIŞMA SİSTEMİMİZ

Araştırma Tasarımı

Projenin amacına uygun olarak anket formunun hazırlanması, örneklem sayısının belirlenmesi, hipotezlerin oluşturulması ve veri toplama sürecinin yönetilmesini yapıyoruz.

Verilerin Analize Hazırlanması

Proje kapsamında veri toplama ve veri derleme desteği sağlıyoruz. Bu sürecin ardından analiz öncesinde veri temizliği, uç değer analizi, normallik testleri yaparak verinin analize hazır hale gelmesini sağlıyoruz.

İstatistiksel Veri Analizi

Projenin amacı ve hipotezlerine uygun olarak gerekli istatistiksel testleri uygulayarak çalışma kapsamında en kapsamlı sonuca ulaşıyoruz.

Raporlama

Yapılan analiz sonuçlarını tablo, grafik ve yorumlardan oluşan raporlar şeklinde hazırlıyoruz. Tablolarını APA formatında düzenleyerek raporluyoruz.