REFERANSLARIMIZ

 • Reel Sektör Firmalarının Finansmanı ve Halka Açılma Tutumları: İSO 1000 Uygulaması- TÜBİTAK, 2021

 • BTK Call Center Müşteri Memnuniyeti Araştırması, 2021

 • Denetime Tabi İşletmelerin Türkiye Muhasebe Standartlarında Karşılaştığı Sorunların Belirlenmesi - BİST Şirketleri Uygulaması, 2021

 • İşe Alım Süreçlerinde Kullanılan Yapay Zekâ Teknolojilerinin Ve Yöneticilerin Bu Konudaki Algılarının Tespiti: Türkiye’de Bir Uygulama

 • Performansa Dayalı Ödemeden Duyulan Memnuniyet & Motivasyon & Örgütsel Adalet & Örgütsel Bağlılık Araştırması, 2021

 • Türkiye’de Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal Turizm, Ekonomik Yönü ve Gelişmesi İçin Model Önerisi, 2021

 • Tersine Lojistik Uygulamalarının Tedarik Zinciri ve İşletme Performansı Üzerine Etkisinin Ölçümlesi, 2021

 • Üniversite Öğrencilerinin, Evlilik Öncesi İlişki Değerlendirmelerinin, Anne Baba Bağlanma Stilleri ve İletişim Becerileri İle İlişkinin İncelenmesi, 2021

 • İşletmelerin Yapay Zeka Entegrasyonunun Belirlenmesi, 2021

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: Entellektüel Sermaye ile Rekabet Avantajının Aracılık Rolü, 2021

 • Kurumsal Etkiler, Uluslararasılaşma Çabaları Ve Firma Performansına Etkisi, 2021

 • BTK Call Center Müşteri Memnuniyeti Araştırması, 2020

 • BİST Şirketlerinde Muhasebe Denetimleri Araştırması, 2020

 • İhracat Performansı Araştırması, 2020

 • Türkiye’nin Otomobili Konusunda Türk Halkının Görüşlerinin Belirlenmesi, 2020

 • Üniversite Öğrencilerinin Uyuşturucu Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Algılarının Belirlenmesi, 2020

 • BTK Call Center Müşteri Memnuniyeti Araştırması, 2019

 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Çalışan Memnuniyeti Araştırması Analizi, 2019

 • Tractebel Enginee - Gaz Tüketim Projeksiyonu ve Nüfus Projeksiyonu Çalışması, 2019

 • Ankara Şirketlerinin ARGE-İnovasyon ve Rekabet Düzeylerinin Belirlenmesi, 2019

 • Stratejik Yetenek Yönetiminin, Örgütsel Bağlılık ve Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi, BİST Şirketleri Örneği / 2019

 • Ceceli Grup Bünyesinde Oluşturulan Online Eğitim Platformu İçin Dijital Pazarlamaya Yönelik Müşteri Profili ve Davranışları Araştırması / 2019

 • 2019 Yılı Ülke ve Hanehalkı Ekonomisine Yönelik Beklenti ve Düşünce Araştırması / 2018

 • Suriye Göçmenler Konusunda Türk Halkının Düşüncelerinin Belirlenmesi / 2018

 • Üniversiteli Kız Öğrencilerinin Güvenlik Kaygılarının Araştırılması / 2018

 • İhracat Firmalarının Pazarlama Stratejileri Ve Rekabet İstihbaratının İşletme Performansına Etkisi / 2018 

 • İş Makinesi Kullanıcıları Ve Satın Alıcılarının Pi Makine’ye İlişkin Marka Algısı Ve Marka İmajının Belirlenmesi / 2018

 • Deneyimsel Pazarlamada Artırılmış Gerçeklik Çalışmaları, İKEA Örneği / 2018 

 • Teknokentlerde Girişimciliğin, İş Tatmini Ve Örgüt Yapısına Olan Etkisinin Belirlenmesi / 2018

 • Haber Takibi Ve Kullanılan Medya Platformları Araştırması / 2018

 • İllerin Gelişmişlik Endeksinin Raporu / 2018

 • Kent Yapısının Değerlendirilmesi Ve Sosyal Yaşama Etkisi, İzmir Bornova Örneği / 2018

 • Kentsel Dönüşümün Hanehalkı Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi / 2018

 • Kentsel Mekan Kullanımı Değerlendirmesi Selanik ve İnkılap Sokakları Örneği / 2017

 • Elektronik Ticarette Kritik Başarı Faktörlerinin İncelenmesi, Bilişim Firmaları Örneği / 2017

 • Tedarik Zinciri Entegrasyonunun Yeni Ürün Geliştirme Üzerine Etkisi – 2017

 • Süt ve Süt Ürünlerinin Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş Örneği – 2017

 • E-Ticaret Alışveriş Davranışlarının İncelenmesi – 2017

 • Çağdaş Maket İçin Bilkent Lokasyonu Etkinliğinin Araştırması / 2017

 • Temel Tutum Ve Değerlerin Girişimcilerin Davranışları Üzerindeki Etkileri, Ankara KOBİ Örneği / 2017

 • Ebeveynlerin Bebeklik Döneminde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yaklaşımlarının incelenmesi / 2017

 • Kurum Kültürünün İşletmelerin Finansal Performansına Etkisi / 2017

 • Türkiye’deki Bankalarda Strateji Uygulamaları ve Performans Üzerine Etkisi / 2017 

 • Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin, Rekabetçi Çevre Ve Performans Üzerine Etkileri / 2016

 • Perakende Firmaların Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sistemlerinin Etkisinin İncelenmesi / 2016

 • Et ve Et Ürünlerinin Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi / 2016 

 • Reel Sektörün Ekonomik Durum ve Teşvik, Destek, Hibeleri Değerlendirmesi / 2016

 • Bien Seramik Facebook Sayfası Takipçilerinin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının İncelenmesi / 2015 

 • Mimarların Seramik Markalarına İlişkin Algılarının Belirlenmesi / 2015 

 • Ankara Halkının Konut Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi / 2014 

 • Gezinomi Müşterilerinin Marka Algılarının Belirlenmesi / 2014